logo
HOMETRANG CHỦ PROJECTDỰ ÁN TEAMTHÀNH VIÊN CONTACTLIÊN HỆ

Tài sản sẽ có giá trị hơn tiêu sản

Nhưng có một thứ còn quý hơn cả tài sản, đó chính là những di sản

-Akitephile-

Asset is better than liability.

But there is one thing even higher than asset, the highest one - Legacy.

-Akitephile-